خازن SMD 1206

خازن SMD 1206

خازن SMD 1206


خازن 1.2NF سایز 1206

خازن 1.2NF سایز 1206

خازن سرامیکی 1.2NF سایز خازن SMD 1206..

50تومان

خازن 1.5NF سایز 1206

خازن 1.5NF سایز 1206

خازن سرامیکی 1.5NF سایز خازن SMD 1206..

50تومان

خازن 100NF سایز 1206

خازن 100NF سایز 1206

خازن سرامیکی 100NF سایز خازن SMD 1206..

100تومان

خازن 100PF سایز 1206

خازن 100PF سایز 1206

خازن سرامیکی 100PF سایز خازن SMD 1206..

50تومان

خازن 10NF سایز 1206

خازن 10NF سایز 1206

خازن سرامیکی 10NF سایز خازن SMD 1206..

50تومان

خازن 10PF سایز 1206

خازن 10PF سایز 1206

خازن سرامیکی 10PF سایز خازن SMD 1206..

50تومان

خازن 10UF سایز 1206

خازن 10UF سایز 1206

خازن سرامیکی 10UF سایز خازن SMD 1206..

75تومان

خازن 120PF سایز 1206

خازن 120PF سایز 1206

خازن سرامیکی 120PF سایز خازن SMD 1206..

50تومان

خازن 12NF سایز 1206

خازن 12NF سایز 1206

خازن سرامیکی 12NF سایز خازن SMD 1206..

50تومان

خازن 12PF سایز 1206

خازن 12PF سایز 1206

خازن سرامیکی 12PF سایز خازن SMD 1206..

50تومان

خازن 150NF سایز 1206

خازن 150NF سایز 1206

خازن سرامیکی 150NF سایز خازن SMD 1206..

60تومان

خازن 150PF سایز 1206

خازن 150PF سایز 1206

خازن سرامیکی 150PF سایز خازن SMD 1206..

50تومان

خازن 15PF سایز 1206

خازن 15PF سایز 1206

خازن سرامیکی 15PF سایز خازن SMD 1206..

50تومان

خازن 1NF سایز 1206

خازن 1NF سایز 1206

خازن سرامیکی 1NF سایز خازن SMD 1206..

50تومان

خازن 1UF سایز 1206

خازن 1UF سایز 1206

خازن سرامیکی 1UF سایز خازن SMD 1206..

100تومان

نمایش 1 تا 15 از 43 (3 صفحه)