خازن SMD 0805

خازن SMD 0805

خازن SMD 0805


خازن 1.2NFسایز 0805

خازن 1.2NFسایز 0805

خازن سرامیکی 1.2NF سایز خازن SMD 0805 ..

28تومان

خازن 1.5NFسایز 0805

خازن 1.5NFسایز 0805

خازن سرامیکی 1.5NF سایز خازن SMD 0805 ..

29تومان

خازن 1.8NFسایز 0805

خازن 1.8NFسایز 0805

خازن سرامیکی 1.8NF سایز خازن SMD 0805 ..

28تومان

خازن 100NFسایز 0805

خازن 100NFسایز 0805

خازن سرامیکی 100NF سایز خازن SMD 0805 ..

70تومان

خازن 100PF سایز 0805

خازن 100PF سایز 0805

خازن سرامیکی 100PF سایز خازن SMD 0805 ..

19تومان

خازن 10NFسایز 0805

خازن 10NFسایز 0805

خازن سرامیکی 10NF سایز خازن SMD 0805 ..

17تومان

خازن 10PF سایز 0805

خازن 10PF سایز 0805

خازن سرامیکی 10PF سایز خازن SMD 0805 ..

19تومان

خازن 10UFسایز 0805 10V

خازن 10UFسایز 0805 10V

خازن سرامیکی 10UF 10V سایز خازن SMD 0805 ..

56تومان

خازن 120PF سایز 0805

خازن 120PF سایز 0805

خازن سرامیکی 120PF سایز خازن SMD 0805 ..

28تومان

خازن 12NFسایز 0805

خازن 12NFسایز 0805

خازن سرامیکی 12NF سایز خازن SMD 0805 ..

28تومان

خازن 12PF سایز 0805

خازن 12PF سایز 0805

خازن سرامیکی 12PF سایز خازن SMD 0805 ..

21تومان

خازن 150NF سایز 0805

خازن 150NF سایز 0805

خازن سرامیکی 150NF سایز خازن SMD 0805 ..

56تومان

خازن 150PF سایز 0805

خازن 150PF سایز 0805

خازن سرامیکی 150PF سایز خازن SMD 0805 ..

28تومان

خازن 15NFسایز 0805

خازن 15NFسایز 0805

خازن سرامیکی 15NF سایز خازن SMD 0805 ..

29تومان

خازن 15PF سایز 0805

خازن 15PF سایز 0805

خازن سرامیکی 15PF سایز خازن SMD 0805 ..

21تومان

نمایش 1 تا 15 از 62 (5 صفحه)